Zasady dotyczące kupowania w sklepie INFATTI

 1. Sklep INFATTI® zwany w dalszej części regulaminu Sklepem prowadzi sprzedaż wyrobów własnych za pośrednictwem internetu. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, dobrowolnym dokonaniem zakupu zamówionego towaru oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego do celów związanych z realizacją zamówienia. Dane osobowe Kupującego nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. Złożone zamówienie stanowi umowę kupna - sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok (Sklep dopuszcza istnienie przerw technicznych, wyłączających Sklep z przyjmowania i realizacji zamówień Kupujących). Realizacja zamówień Kupujących następuje w dni robocze (za wyłączeniem dni w których Sklep jest nieczynny) przeważnie w ciągu 24 godzin od momentu złożenia zamówienia przez Kupujacego lub w momencie skompletowania przez Sklep wszystkich zamówionych przez Kupujacego produktów i/lub zaksięgowanej przez Sklep pełnej opłaty za zamówienie.
 3. Kupujacymi mogą być osoby, które ukończyły 13 lat. (Art. 11-24 K.C.) Jeżeli ten warunek jest nieprzestrzegany umowa jest niewiążąca.
 4. Przez złożenie zamówienia przez Kupującego należy rozumieć dodanie do Koszyka produktów z oferty Sklepu poprzez wypełnienie "Formularza zamówienia" zgodnie z informacjami podanymi w w/w formularzu. Dopuszcza się złożenie zamówienia przez Kupujacego poprzez kontakt ze Sklepem za pomocą adresu e-mail bądź kontakt telefoniczny.
 5. Wkrótce po złożeniu zamówienia Kupujacy otrzymuje drogą e-mailową informację o przyjęciu zamówienia do realizacji (zestawienie wybranych produktów, adres dostawy, wartość zamówienia, forma płatności, sposób wysyłki). W razie braku otrzymania takiej informacji Kupujący powinien skontaktować się ze Sklepem drogą telefoniczną lub mailową. Złożone zamówienie Kupujący powinien potwierdzić w ciągu 3 dni. Do momentu otrzymania przez Sklep potwierdzenia lub zapłaty realizacja zamówienia jest wstrzymana. INFATTI® zastrzega sobie możliwość kontaktu telefonicznego lub mailowego celem potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Zamówienia nie potwierdzone w w/w terminie są automatycznie anulowane.
 6. Sklep prosi Kupujacego o podawanie podczas składania zamówienia oraz podczas komunikacji ze Sklepem prawidłowych danych kontaktowych – w szczególności imienia i nazwiska, pełnego adresu e-mail, adresu wysyłki oraz numeru telefonu. Nieprawidłowo wypełnione formularze rejestracyjne mogą utrudnić lub uniemożliwić realizację zamówienia.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwości co do możliwości realizacji zamówienia. Sklep zastrzega również prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy Kupujacy zalega wobec Sklepu z płatnościami, wynikającymi z realizacji poprzednich zamówień.
 8. Płatności za zamówione produkty Kupujący może dokonać przy odbiorze, gotówką w kasie, przelewem na konto INFATTI®.
 9. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się:
  1. w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia,
  2. w przypadku zamówień płatnych przelewem - po zaksięgowaniu przedpłaty na konto Sklepu
 10. W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia nie zostanie uregulowana płatność, Sklep zastrzega sobie prawo do automatycznego anulowania zamówienia.
 11. W przypadku niedostępności części produktów w zamówieniu Kupujacy informowany jest przez Sklep o stanie zamówienia. Kupujący może wtedy podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 3 dni ze strony Kupującego Sklep zastrzega sobie możliwość wysłania dostępnych pozycji w zamówieniu bądź anulowania zamówienia.
 12. Na czas, po jakim zamówione produkty trafiają do Kupującego składa się czas jaki jest potrzebny Poczcie Polskiej / kurierowi na dostarczenie przesyłki pod wskazany przez Kupującego adres, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. W dniu wysyłki zamówienia Kupujacy jest informowany o tym fakcie w wiadomości e-mail.
 13. Wszystkie produkty oferowane w sklepie INFATTI® są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na polski rynek.
 14. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest zwyczajowo ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień. W przypadku wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży Sklep zastrzega sobie prawo korekty i wysłania niepełnego zamówienia bądź anulowania zamówienia.
 15. Wszystkie ceny widoczne na stronie internetowej Sklepu podane są w złotych polskich i stanowią wartości brutto (zawierają podatek VAT). Ceny te nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki.
 16. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT (na życzenie Kupującego).
 17. Kupujacy może anulować złożone zamówienie telefonicznie bądź e-mailowo pod adresem info@infatti.pl pod warunkiem,że twoar nie został już wysłany do Kupujacego.
 18. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sklep ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że Sklep i Kupujacy postanowią wspólnie inaczej.
 19. Dostawa zamówienia odbywa się przez wysyłkę zamówionych towarów pod wskazany przez Kupującego adres poprzez dostępne usługi spedytorskie (przewoźnika), np. Pocztę Polską /firmę kurierską. Do kosztów zamówienia doliczany jest koszt wysyłki zgodnie z tabelą kosztów wysyłki. Zgodnie z brzmieniem ustawy "Kodeks cywilny" w razie przesłania rzeczy sprzedanej za pośrednictwem przewoźnika Kupujacy zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia rzeczy Kupujący zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika informując o tym fakcie Sklep: spisanie protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody i podpisanie jednocześnie przez przewoźnika i odbiorcę przesyłki. Sposób badania przesyłki jest uregulowany w ustawie Prawo Przewozowe (art. 74 i następne). Ustawodawca przewidział, iż przyjęcie przesyłki przez odbiorcę (tu Kupującego) bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki.
 20. Kupujący, który zawarł umowę na odległość ma prawo od niej odstąpić bez podania przyczyn składając Sklepowi stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Termin czternastodniowy, w którym Kupujacy może odstąpić od umowy liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 21. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujacy jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony oświadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
 22. Zwrot jest możliwy tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Wraz z odsyłanym towarem Kupujący jest zobowiązany zwrócić dowód zakupu (np. paragon lub faktura) oraz wszelkie produkty, które otrzymał. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni kalendarzowych. Koszty zwrotu towaru ponosi Kupujacy.
 23. Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, gdy sprzedana przez niego rzecz jest dotknięta wadą ( wada – zmniejszająca wartość rzeczy, użyteczność rzeczy, gdy rzecz nie ma właściwości, o których było napisane w serwisie sklepu INFATTI®, gdy rzecz wydano w stanie niezupełnym, niekompletnym), a w chwili zawarcia umowy Kupujący o niej nie wiedział. Warunkiem zachowania prawa do skorzystania z reklamacji jest pisemne zawiadomienie o wadzie, w terminie do 1 miesiąca od daty jej wykrycia. Z tytułu rękojmi Kupujacemui przysługuje prawo do: odstąpienia od umowy, obniżenia ceny, wymiany wadliwej rzeczy na inną, bez wady, usunięcia wady. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu wraz z wymaganymi dokumentami. W razie konieczności wydania opinii rzeczoznawcy termin rozpatrzenia reklamacji może się wydłużyć do 21 dni kalendarzowych.
 24. Sklep INFATTI® dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej opisy produktów były zgodne ze stanem faktycznym. Jednakże, w razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed złożeniem zamówienia o kontakt telefoniczny, bądź mailowy pod adresem info@infatti.pl
 25. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883). Zgodnie z tą ustawą Kupujacy mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania, wniesienia żądania ich usunięcia, bądź zaprzestania ich wykorzystywania.
 26. Kupujacy dokonujący zakupu w Sklepie poprzez serwis Ceneo.pl (będący w Grupie Allegro) wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez Sklep oraz Grupa Allegro Sp. z o.o., danych Kupujacego w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997). Przekazywanie danych Kupujacego Grupie Allegro obejmuje adres poczty elektronicznej (e-mail), numer zamówienia, ID produktu/produktów, cenę produktu/produktów.
 27. Koszty przesyłek w przypadku wymiany towaru wynikającej z błędnej realizacji zamówienia przez INFATTI® pokrywa Sklep. Koszty wysyłki do INFATTI® pokrywa Kupujący. W przypadku stwierdzenia pomyłki Sklep zwróci Kupującemu koszt wysyłki do Sklepu w kwocie wynikającej z kwoty na liście przewozowym. Jednocześnie Sklep informuje, że nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do Sklepu za pobraniem.
 28. W przypadku zamówienia zapłaconego, gdy Sklep nie jest w stanie zrealizować zamówienia w całości, sklep informuje Kupującego o tym fakcie. W przypadku rezygnacji z brakującej pozycji, lub z całego zamówienia Sklep zwraca przedpłatę na podane przez Kupujacego konto bankowe w terminie 3 dni roboczych liczonych od daty anulowania zamówienia lub jego korekty.
 29. Informacje zawarte w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.